Bij CALorie  doen we ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de gegevens van allen die bij de vereniging betrokken zijn. Dit betekent dat:

 • We alleen die gegevens opslaan die nodig zijn om ons doel (het in 2030 energieneurtraal krijgen van Castricum (zie doelstelling). Afhankelijk van met wie we te maken hebben slaan we de volgende gegevens op: contactgegevens, bankgegevens van degenen van wie we lidmaatschap moeten innen, en kenmerken van het huis voor mensen die aan projecten mee doen,
 • We alleen mensen toegang geven tot deze gegevens die deze nodig hebben om hun werk bij CALorie goed te kunnen doen,
 • We terughoudend zijn met het online publiceren van foto’s van evenementen,
 • De betrokkenen altijd het recht hebben om hun gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen uit onze bestanden.
 

Lees hieronder ons volledige privacy-statement of klik hier om het privacy-statement als PDF-bestand te openen in een nieuw tabblad.

Privacystatement (13 december 2019)

CALorie Energie,


Gevestigd te Castricum (KvK-nummer 50783467) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

01. Contactgegevens

CALorie, Scheerling 13, 1902 JG  Castricum. E-mail: info@calorieenergie.nl

02. Doel van CALorie

Ons doel is een energie-onafhankelijk Castricum in 2030. We zijn in 2010 begonnen met de promotie van groene stroom uit de regio en energiebesparing. Sinds 2013 wekken we stroom op uit zonne-energie, o.a. via de zonnecentrale op de Schulpstet. We bereiden meer en grootschaliger energieopwekking voor. Daarnaast willen wij de Castricumse bevolking mee krijgen in het verduurzamen van ons dorp.

03. Privacystatement CALorie

Ons privacystatement staat hieronder weergegeven.  Voor overige vragen kan je altijd contact opnemen met info@calorieenergie.nl

04. Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op CALorie.

05. Privacystatement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CALorie.

06. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, email adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

07. Welke gegevens slaat CALorie van jou op?

CALorie houdt de volgende informatie bij van haar leden:

 • Naam
 • Adres
 • telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • bankrekeningnummer
 • aansluitingsnummer tbv Greenchoice (indien van toepassing
 • Wil wel of geen nieuwsbrief
 • Is lid van CALorie
 • welke energiebesparende maatregelen je getroffen hebt (deze informatie heb je zelf aan ons gegeven)

Deze informatie wordt bijgehouden in één database, de ledenadministratie.

08. De grondslagen voor de verwerking zijn:

De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u: (voor leden 1 t/m 5, voor koppeling met energieleverancier 6, voor projecten 8 en 9)

 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u (voor leden 1 t/m 5, voor koppeling met energieleverancier 6, voor projecten 8 en 9)
 • Uw ondubbelzinnige toestemming (tbv de nieuwsbrief; vraag 7)
 • Wettelijke (bewaar)plichten
 • Uw ondubbelzinnige toestemming (tbv de nieuwsbrief; vraag 7)
  Wettelijke (bewaar)plichten

09. Van wie verwerkt CALorie persoonsgegevens?

CALorieverwerkt persoonsgegevens van haar leden en mensen die zelf aangeven belangstelling  te hebben voor CALorie of haar diensten.

10. Waarvoor verwerkt CALorie persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van CALorie, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorgen wij voor de financiële administratie en afschrijvingen en houden we je op de hoogte via de nieuwsbrief.

Als je eenmaal lid bent van CALorie, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden met o.a. een nieuwsbrief en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tevens zijn de projecten zoals zonnepanelen en isolatie slechts toegankelijk voor leden van CALorie.

11. Verwerkt CALorie ook bijzondere persoonsgegevens?

CALorie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals dieetwensen, leeftijd, geslacht of ras.

12. Hoe gaat CALorie met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard binnen de vereniging. Zij worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verworven.

13. Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

In principe kunnen de ledenadministrateur, penningmeester en de webbeheerder bij je persoonsgegevens. Daarnaast enkele mensen die bezig zijn met projecten rond verduurzaming van je woning. Ook heb je zelf natuurlijk recht op inzage. Mocht je dit willen, kan je contact opnemen met de ledenadministrateur. Deze kan je dan vertellen welke gegevens bij ons zijn opgeslagen.

14. Met wie deelt CALorie persoonsgegevens?

CALorie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen CALorie en Greenchoice; tussen CALorie en organisaties die projecten trekken. In alle gevallen is hiervoor een overeenkomst getekend.

15. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

16. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CALoriegebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering, dataportabiliteit, afschermen van en bezwaar aantekenen op de verwerking van je persoonsgegevens.

17. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

info@calorieenergie.nl

18. OPT-OUT

Wanneer je wilt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet worden opgeslagen of verwerkt kan je contact opnemen met het bestuur. Stuur voor vragen of opmerkingen een e-mail naar info@calorieenergie.nl. Het afmelden van de nieuwsbrief kan door onderaan de nieuwsbrief op deze mogelijk te klikken

19. Disclaimer

De inhoud van www.calorieenergie.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel CALorietracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt CALorieexpliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Castricum, 13 december 2019